CHEWY JUNIOR TRầN QUANG DIệU

CHEWY JUNIOR TRầN QUANG DIệU You gonna love it

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 3931 0998


Chewy Junior Trần Quang Diệu 

19 Trần Quang Diệu, Phường 13
Quận 3 Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
10:00 - 19:00
Thứ Ba
10:00 - 19:00
Thứ Tư
10:00 - 19:00
Thứ Năm
10:00 - 19:00
Thứ Sáu
10:00 - 19:00
Thứ Bảy
10:00 - 19:00
Chủ Nhật
10:00 - 19:00